تعيين پيمانكار

شماره مناقصه:
استعلام شماره 05‏-1401‏-1
شرح:

منطقه يك شهرداري در نظر دارد پروژه‌ ذيل را تعيين پيمانكار نمايد:

ردیف نام پروژه مبلغ برآورد اوليه تقريبي
(ریال) فهرست بها ‏- سال مدت اجرای عمليات ‏/ماه تضمين شركت دراستعلام ‏/ ‌ريال
1 ساماندهی مادی های محله جامی وجوزدان الیادران 2.876.000.000 ابنیه ‏-1401 4 15.500.000
2 تعمیرات ونگهداری معابر و ابنیه جزئی سطح منطقه 2.816.000.000 ابنیه‏-1401 4 15.500.000
3 لوله گذاری جهت دفع آبهای سطحی در سطح منطقه 2.727.000.000 ابنیه ‏-1401 4 15.000.000

تذكرات :
1. پيمانكاران ملزم به ارائه اسناد و مدارك شركت‏/پیمانکاری، و سوابق كاري و گواهینامه صلاحیت انجام کار خود قبل از تهيه اسناد مي‌باشند.
واجدين شرايط مي توانند از تاريخ نشر اين اطلاعيه تا مورخ 09‏/04‏/1401 همه روزه به‌جز روزهاي تعطيل به منطقه يك شهرداري اصفهان واقع در خيابان صائب ‏-جنب پل مارنان مراجعه و با ارائه معرفي‌نامه كتبي شركت‏/پیمانکاری و ساير مدارك نسبت به خريد اسناد اقدام نمايند. لازم به‌ذكر است كليه اسناد استعلام مي‌بايست توسط شركت‌كننده تائيد، مهر و امضا شده و طبق شرايط استعلام ضميمه پيشنهاد گردد.
2. آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت تا روز شنبه مورخ 11‏/04‏/1401 مي‌باشد. بديهي‌است دريافت پاكت‌ها بعد از ساعت 14 امكان‌پذير نمي‌باشد.
3. منطقه در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
4. حضور نماينده تام الاختيار و مطلع به آناليز قيمت پيشنهادي و با در دست داشتن معرفي نامه كتبي پيمانكار در روز بازگشایي پاكتها در محل الزامي است.
5. برندگان اول و دوم استعلام هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
6. برنده استعلام جهت عقد قرارداد بايد معادل 5% مبلغ مورد پيمان را به عنوان تضمين انجام تعهدات پيمان به صورت ضمانتنامه بانكي و يا فیش نقدی تسليم نمايد. اين ضمانتنامه طبق ماده 34 شرايط عمومي پيمان آزاد مي گردد.
7. در صورت ارائه تضمين شرکت در استعلام به صورت نقدي ،وجه به شماره حساب 100826005802 نزد بانک شهر ،واريز گردد.