مسیر دوچرخه حدفاصل آذر تا شمس‌آبادی تکمیل می شود

مسیر دوچرخه حدفاصل آذر تا شمس‌آبادی تکمیل می شود