سال جهش تولید

محله­ ی عباس­ آباد در کناره ­ی شمالی رودخانه­ ی زاینده ­رود واقع است و خانه ­های پشت مسجد امام نیز جزء محله مزبور بوده ­است. این محله در زمان شاه­ عباس بزرگ احداث ­شد و علت احداث آن، فزونی جمعیت بود؛ به ­طوری که به شاه گزارش ­دادند بیست و پنج نفر زن و مرد در یک اتاق می‌خوابند و شاه نیز دستور داد این محله را بنا کنند اما این محله بعدها بر اثر حوادث افغان و غیره رو به خرابی گذاشت.

1399-03-26 21:58